Το Εγχειρίδιο με Παραδείγματα Επιτυχίας περιέχει πραγματικές ιστορίες από άτομα που έχουν ήδη ιδρύσει  κοινωνικές επιχειρήσεις, παρακινώντας και ενθαρρύνοντας τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις. Ως εργαλείο, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον προσδιορισμό εκείνων των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν για να ενδυναμώσουν τους νέους ως πολίτες και την έμμεση εφαρμογή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε μια περίληψη αυτών των ιστοριών στην γλώσσα σας.
Progetto Quid (Italy)

Nowadays, fashion industry is affected by bad management and high percentage of wasted products and especially Italian fashion industry seems to be one of the less inclusive in Europe. Progetto Quid acts within this framework as eco-fashion brand, giving the chance to work to people that otherwise struggle to get into the job market because they are disadvantaged. Furthermore, Progetto Quid reuses textile surplus giving new life to wasted products. It was awkward to get into this market as long as competition comes from established firms, but Anna Fiscale and her Progetto Quid have been strong, working relentlessly in making the difference!

ZeroperCento (Italy)

Long-term jobless people tend to lose self-confidence and faith in social context and unfortunately, in Italy, unemployment is one of the main causes of emigration. ZeroPerCento is a biological solidarity store that helps individuals and people with disabilities as well, to find again motivation and trust, giving them the opportunity to be involved in the store activities. Nowadays the range of bio products offered are increasing and its social impact affects in an innovative way the reality of the neighbourhood in term of urban regeneration. ZeroPerCento accomplished its goal thanks to the persistence and the grit of the owners, even when negative replies occurred.

Helping Hand Foundation (Bulgaria)

Institutionalized care for children with special needs has always been huge concern for Bulgaria and the inefficiencies of the public system needed to be fixed. Helping Hand Foundation is an association launched in 2005 in order to support either children and either parents beside, unable to take care of their kids. Through an active service of counselling and training all around the country, the Foundation expanded its portfolio to support people with different needs. Thus, the success of the initiative laid on the motivation and persistence combined with the integrity and the willingness to help of the team.

Macedonia Export (Macedonia)

In Macedonia the rate of unemployment and poverty are very high, due to challenges risen with the transition from the socialist economic model to the capitalist one. In order to counter this trend, Peter Lazarov and Kalin Babusku, on 2006 launched their two successful businesses, MAMAs to export high quality local products through a powerful brand development and TIP OF THE WEEK, the first interactive book to encourage people to run their professional success.  Through patience, hard work and constant change, they succeeded in developing a new social entrepreneurship approach, displaying a positive image of the country they come from.

Tyganokinisi (Cyprus)

In Cyprus, one of the main causes of pollution is represented by Used Cooking Oil (UCO). They are disposed either in the sewage system or the storm drain system, or in the ground or in mixed garbage affecting the integrity of the island. The association AKTI tries to solve this problem with a holistic approach that combines knowledge and sustainable biofuel production, providing an alternative route for UCO that benefits schools and the environment as well. The project Tiganokinisi implemented this approach by involving schools to spread good practices. Even though it was very hard to educate people to adopt new habits in a very effective way, creativity, imagination and scientific know-how supported the project development.

Dinamur (Spain)

Unemployment is a serious problem in Spain, causing a country desertification and the frustration in an entire young generation that should leave the beloved city in order to find a job abroad. The Youth Initiatives Centre of the Region of Murcia (DINAMUR) is a project launched on 2010 that tries to tackle this problem providing tools to young people to support the development of their own business, through the promotion of social inclusion and sustainable development. Creativity, development of social and personal skills are the main attributes to support with the project and only fighting against distrust and frustration, people can accomplish more ambitious results.

City of Errors (Greece)

Starting by the ancient Greek concept of “citizenship” that is implanted through education, the project City of Errors wants to give support to visionaries that believe that ordinary small actions can have great long-term impact. City of Errors project was launched by Myrto Papadogeorgou and Nikolas Kostantinou through the development of audio-visual content to engage people in solving problems affecting their own country. Problems like isolation, pollution, ignorance gave them the input to set up the social platform that nowadays reach global outreach. Even though it was hard to set up a business in a country suffering financial crisis, their trust in people allowed the project to come true.

Util Deco (Romania)

The high percentage of people with disabilities in Romania and its consequently low rate of employment is one of main cause that led Angela Achitei, in 2008, to launch her initiative Util Deco: a work integration social enterprise that includes people with disabilities and from vulnerable groups into labour market. The aim is to find the right job for each employee offering in the meantime high quality products. Util Deco nowadays represents one of the main successful social enterprises, investing in social innovation by creating jobs and opportunities for disadvantaged people. Thus, to overcome the lack of confidence in social business model it takes courage, passion and even a dash of unconsciousness.

Taaskasutuskoda (Estonia)

Sustainability often should be supported through education, changing people mind through little actions. In Mooste, Taaskasutuskoda pursues this goal trying to give new life to unwanted items. In 2012, Kristi Zolgo and Piret Parmi aimed to introduce sustainable options through an innovative approach to social entrepreneurship. In reason of this, they multiplied outlets for their activities and developed their commitment toward this issue. The success of this enterprise relies on zealous multitasking enthusiasts and love for the environment.

Apadrinaunolivo (Spain)

Many villages are struggling to survive and the gap between cities and towns is going to increase time after time threatening culture and traditions. The project Apadrinaunolivo.org, founded in 2014 by Alberto Alfonso, Adrian Martín, Pablo García and José Alfredo Martín tries to support the consumption of responsible brands, promoting sustainable development and labour in rural areas, through the involvement of disabled people. Everything starts from the adoption of neglected olive trees and the social development starts to grow involving the entire community. Apadrinaunolivo.org with its commitment to social issues generates a social model based on hard work and beliefs.

Progetto Quid (Italia)

Al giorno d’oggi, l‘industria della moda è caratterizzata da cattiva gestione e spreco di tessuti, soprattutto l’industria italiana sembra essere una delle meno inclusive d’Europa. Progetto Quid opera proprio in questo contesto come eco-fashion brand, dando la possibilità di lavorare a persone che altrimenti avrebbero difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, perché svantaggiate. Inoltre, Progetto Quid recupera eccedenze di produzione grazie a una rete di 17 tessutai Made in Italy. È stato molto difficile accedere a questo mercato visto che la competizione viene spesso da aziende già affermate, tuttavia Anna Fiscale e il suo Progetto Quid sono stati forti, lavorando senza sosta per fare la differenza!

ZeroPerCento (Italia)

Persone disoccupate per lunghi periodi tendono a perdere fiducia in sé stesse e nel contesto sociale e, sfortunatamente in Italia, la disoccupazione è la principale causa di emigrazione. ZeroPerCento è un negozio biologico solidale che aiuta persone svantaggiate e disoccupate a ritrovare motivazione e fiducia, dando loro l’opportunità di essere coinvolti nelle attività del negozio. Oggi, la gamma dei prodotti bio offerti si è ampliata e l’impatto sociale generato ha influenzato la realtà del quartiere in modo innovativo e in termini di rigenerazione urbana.

ZeroPerCento ha raggiunto il suo scopo grazie alla persistenza e alla grinta di chi lo gestisce, malgrado le risposte negative ricevute.

Helping Hand Foundation (Bulgaria)

L’assistenza pubblica nei confronti dei bambini con esigenze specifiche è sempre stata fonte di preoccupazione per la Bulgaria e infatti le inefficienze del sistema pubblico hanno manifestato il bisogno di essere implementate. Helping Hand Foundation è un’associazione fondata nel 2005 per supportare sia i bambini con esigenze particolari, sia le loro famiglie quando non siano in grado di stare accanto ai propri figli. Attraverso un servizio attivo di consulenza e training in giro per la nazione, la Fondazione ha moltiplicato i propri servizi al fine di supportare anche persone con esigenze differenti. Pertanto, il successo dell’iniziativa risiede nella motivazione e nella persistenza del team unite all’integrità e alla voglia di aiutare il prossimo.

Macedonia Export (Macedonia)

In Macedonia i tassi di disoccupazione e povertà sono molto alti a causa delle sfide sorte dalla transizione dal modello economico socialista al modello economico capitalista. Al fine di contrastare questo trend, Peter Lazarov e Kalin Babusku, nel 2006 hanno lanciato due attività di successo, MAMAs che si occupa dell’esportazione di prodotti locali di alta qualità grazie ad un’efficace campagna di brand development e TIP OF THE WEEK, il primo libro interattivo che incoraggia le persone ad avviare la propria attività di successo. Attraverso tanta pazienza, duro lavoro e attitudine al cambiamento, loro sono riusciti a sviluppare un modello originale di imprenditoria sociale, proiettando un’immagine positiva del loro Paese di origine.

Tyganokinisi (Cipro)

In Cipro, una delle principali cause di inquinamento è rappresentato dall’olio usato per cucinare (UCO). Spesso dismesso nelle fogne, nel suolo o tra i rifiuti misti, danneggia l’integrità dell’isola. L’associazione AKTI cerca di risolvere il problema con un approccio olistico che unisce il sapere e la produzione di biocarburante sostenibile, proponendo un uso alternativo di UCO di cui possano beneficiare le scuole e l’ambiente. Il progetto Tiganokinisi ha adottato questo approccio, coinvolgendo le scuole al fine di dare il buon esempio. Nonostante sia stato molto difficile cambiare le abitudini delle persone in modo efficace, la creatività, l’immaginazione e il sapere scientifico hanno supportato lo sviluppo del progetto.

Dinamur (Spagna)

La disoccupazione è un problema serio in Spagna, che sta causando la desertificazione del Paese e la frustrazione di un’intera generazione di giovani che deve lasciare la città amata per trovare lavoro all’estero. Il Centro per le Iniziative Giovanili della Regione di Murcia (DINAMUR) è un progetto lanciato nel 2010 che cerca di affrontare questo problema fornendo strumenti utili ai ragazzi per supportare lo sviluppo delle loro attività, attraverso la promozione dell’inclusione sociale e dello sviluppo sostenibile. Creatività, sviluppo delle capacità personali e professionali sono le principali attitudini che si vogliono stimolare attraverso il progetto. Solo combattendo contro la diffidenza e la frustrazione, le persone possono conseguire risultati molto più ambiziosi.

City of Errors (Grecia)

Partendo dall’antico concetto greco di “cittadinanza” che si acquisisce tramite l’istruzione, il progetto City of Errors vuole supportare quei visionari che credono che piccoli gesti quotidiani possano avere un impatto duraturo nel tempo. Il progetto City of Errors è stato avviato da Myrto Papadogeorgou e Nikolas Kostantinou attraverso lo sviluppo di contenuti audiovisivi che inducono gli utenti a risolvere problemi inerenti alle proprie città di appartenenza. Problemi come isolamento, inquinamento e ignoranza gli hanno dato l’input per creare la piattaforma social che oggi ha un raggio d’azione globale. Nonostante sia stato difficile avviare un’attività in un Paese in piena crisi economica, la fiducia nelle persone ha permesso al progetto di diventare realtà.

Util Deco (Romania)

L’alta percentuale di persone diversamente abili in Romania e il loro conseguente basso tasso di occupazione costituiscono una delle principali motivazioni che hanno indotto Angela Achitei, nel 2008, a lanciare l’iniziativa Util Deco: un’impresa sociale per il lavoro integrato, che inserisce nel mercato del lavoro, disabili e persone appartenenti a categorie ritenute “vulnerabili”. Lo scopo è trovare il lavoro giusto per ogni lavoratore, offrendo anche prodotti di qualità. Util Deco oggi rappresenta una delle imprese sociali di maggiore successo, poiché investe in innovazione sociale creando lavoro ed opportunità per disabili. Pertanto, per superare la mancanza di fiducia nel modello sociale di impresa ci vuole coraggio, passione e un pizzico di incoscienza.

Taaskasutuskoda (Estonia)

La sostenibilità spesso richiede il supporto dell’istruzione, agendo nella mente della gente attraverso piccole azioni. In Mooste, Taaskasutuskoda, cerca di perseguire questa finalità, dando nuova vita agli oggetti non più utilizzati né voluti. Nel 2012, Kristi Zolgo e Piret Parmi hanno introdotto una serie di alternative sostenibili, attraverso un modello innovativo di imprenditoria sociale. In ragione di ciò, hanno moltiplicato le sedi per le proprie attività e il loro impegno verso questo tema. Il successo dell’azienda risiede nello zelo di gente appassionata e multitasking e nell’amore per l’ambiente.

Apadrinaunolivo (Spagna)

Molti villaggi lottano per la sopravvivenza e il gap tra città e paese tende a crescere incessantemente, minacciando culture e tradizioni. Il progetto Apradinaunolivo.org, fondato nel 2014 da Alberto Alfonso, Adrian Martín, Pablo García e José Alfredo Martín cerca di supportare la scelta di brand responsabili attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e del lavoro nelle campagne, impiegando persone disabili nelle attività rurali. Tutto ha inizio con l’adozione di un albero di ulivo abbandonato e lo sviluppo sociale comincia a crescere fino a coinvolgere l’intera comunità. Apadrinaunolivo.org con il suo impegno per le tematiche sociali genera un modello sociale basato sul lavoro duro e sulla convinzione.

Progetto Quid (Италија)

Денес, модната индустрија е погодена од лошото управување и високиот процент на користени производи. Италијанската модна индустрија се чини дека е една од помалку инклузивните во Европа. Progetto Quid дејствува во оваа рамка како еко-моден бренд, давајќи шанса да работат луѓе кои инаку се борат да влезат на пазарот на труд затоа што се во нерамноправна положба. Понатаму, Progetto Quid повторно го употребува вишокот на текстил што им дава нов живот на потроши производи. Беше непријатно да се влезе на овој пазар сé додека конкуренцијата потекнува од воспоставените фирми, но Ана Фискале и нејзиниот Progetto Quid биле силни, работејќи непрекинато да ја прават разликата!

ZeroperCento (Италија)

Долгорочната невработеност предизвикува луѓето да ја губат самодовербата и вербата во општествениот контекст. За жал, во Италија, невработеноста е една од главните причини за емиграцијата. ZeroPerCento е биолошка солидарна продавница која им помага на лицата со посебни потреби, повторно да ја најдат мотивацијата мотивација и доверба, давајќи им можност да бидат вклучени во активностите на продавницата. Денес понудата на биопроизводи се зголемува и нејзиното социјално влијание влијае на иновативен начин на реалноста на соседството во смисла на урбана регенерација. ZeroPerCento ја оствари својата цел благодарение на упорноста и песната на сопствениците, дури и кога се појавија негативни одговори.

Helping Hand Foundation (Бугарија)

Институционализираната грижа за децата со посебни потреби отсекогаш побудувала голема загриженост во Бугарија, особено неефикасноста на јавниот систем  кој требаше да го реши ова прашање. Фондацијата "Helping Hand Foundation" е здружение, формирано во 2005 година, со цел да се поддржат или децата и родителите покрај, неспособни да се грижат за своите деца. Преку активна служба за советување и обука низ целата земја, Фондацијата го прошири своето портфолио за да ги поддржи лицата со посебни потреби. Така, успехот на иницијативата е поставен врз мотивацијата и упорноста во комбинација со интегритетот и подготвеноста за помош на тимот.

Македонија Експорт (Македонија)

Во Македонија стапката на невработеност и сиромаштија се многу високи, поради предизвиците што се појавија со преминот од социјалистичкиот економски модел на капиталистичкиот. Со цел да се спротивстават на овој тренд, Петар Лазаров и Калин Бабушку во 2006 година ги започнаа своите две успешни бизниси, МАМАs, за извоз на висококвалитетни локални производи преку моќен бренд развој и TIP OF THE WEEK, првата интерактивна книга за поттикнување на луѓето да го креираат својата професионална успех. Преку трпеливост, напорна работа и постојани промени, тие успеаја да развијат нов пристап за социјално претприемништво, прикажувајќи позитивна слика за земјата од која доаѓаат.

Tyganokinisi (Кипар)

Во Кипар, една од главните причини за загадување е Употребеното масло за готвење (UCO). Тоа се наоѓа во канализациониот систем, или во почвата или во ѓубрето што влијае на интегритетот на островот. Асоцијацијата АКТИ се обидува да го реши овој проблем со сеопфатен пристап кој ги комбинира знаењето и одржливо производство на биогориво, обезбедувајќи алтернативен пат за UCO кој им користи на училиштата и на животната средина. Проектот Tyganokinisi го имплементираше овој пристап преку вклучување на училиштата за ширење на добри практики. Иако беше многу тешко да се едуцираат луѓето да прифат нови навики на многу ефикасен начин, креативноста, имагинацијата и научното знаење го поддржаа развојот на проектот.

Dinamur (Шпанија)

Невработеноста е сериозен проблем во Шпанија, предизвикувајќи опустинување на земјата и фрустрација на цела млада генерација што треба да го напушти саканиот град за да најде работа во странство. Центарот за младински иницијативи во регионот на Мурсија (DINAMUR) е проект започнат во 2010 година, кој се обидува да се справи со овој проблем, обезбедувајќи алатки за младите луѓе да го поддржат развојот на сопствениот бизнис, преку промовирање на социјалната инклузија и одржливиот развој. Креативноста, развојот на социјални и лични вештини се главните атрибути за поддршка на проектот и само со борбата против недовербата и фрустрацијата, луѓето можат да постигнат поамбициозни резултати.

City of Errors (Грција)

Почнувајќи од древниот грчки концепт за "граѓанство" кој е вграден преку образованието, проектот „Град на грешки“ сака да даде поддршка на визионерите кои веруваат дека обичните мали дејствија можат да имаат големо долгорочно влијание. Проектот City of Errors беше лансиран од Мирто Пападогеоргу и Николас Костантину преку развој на аудио-визуелни содржини за ангажирање луѓе во решавањето на проблемите што влијаат на нивната земја. Проблеми како изолација, загадување, не знаење им даде влез за да се постави социјалната платформа која денес достигнува глобален контакт. Иако беше тешко да се воспостави бизнис во земја што страда од финансиска криза, нивната доверба во луѓето им овозможи на проектот да се оствари.

Util Deco (Романија)

Високиот процент на лица со посебни потреби во Романија и ниската стапка на вработеност е една од главните причини што ја натераа Ангела Ачитеј во 2008 година да ја започне својата иницијатива Util Deco: социјално претпријатие за интеграција во работата кое вклучува инвалиди и луѓе од ранливите групи во работна сила на пазарот. Целта е да се најде вистинската работа за секој вработен кој во меѓувреме нуди квалитетни производи. Util Deco денес претставува едно од главните успешни социјални претпријатија, инвестирајќи во социјални иновации преку создавање работни места и можности за овие лица. Така, за надминување на недостатокот на доверба во социјалниот бизнис модел, потребна е храброст и страст.

Taaskasutuskoda (Естонија)

Одржливоста честопати треба да биде поддржана преку едукација, менување свеста на луѓето низ мали дејства. Во Mooste, Taaskasutuskoda го следи овој цел обидувајќи се да даде нов живот на несакани предмети. Во 2012 година, Кристи Золго и Пирет Парми имаа за цел да воведат одржливи опции околу нас преку иновативен пристап кон социјалното претприемништво. Поради тоа, тие ги зголемија местата за своите активности и ја развија својата посветеност кон ова прашање. Успехот на ова претпријатие се потпира на ревносни мултитаскинг ентузијасти и љубов кон околината.

Apadrinaunolivo (Шпанија)

Многу села се обидуваат да преживеат, а јазот меѓу големите и малите градовите одвреме-навреме ќе се зголемува заканувајќи се на културата и традициите. Проектот Apadrinaunolivo.org, основан во 2014 година од страна на Алберто Алфонсо, Адријан Мартин, Пабло Гарсија и Хозе Алфредо Мартин, се обидува да ја поддржи потрошувачката на одговорни брендови, промовирајќи одржлив развој и труд во руралните средини, преку вклучување на лица со посебни потреби. Сè започнува од користењето на запоставените маслинови дрва и социјалниот развој почнува да расте, вклучувајќи ја целата заедница. Apadrinaunolivo.org со својата заложба за социјални прашања генерира социјален модел базиран на напорна работа и верувања.

Progetto Quid (Italia)

En estos tiempos, la industria de la moda se ve influida por la mala gestión y el alto porcentaje de productos malgastados, y especialmente la industria italiana parece ser una de las menos inclusivas de Europa. Progetto Quid  actúa en este

Ámbito como marca de moda ecológica dando la oportunidad de trabajar a personas que de otro modo tendrían problemas para acceder a un trabajo debido a sus discapacidades. Además,  Progetto Quid reutiliza excedentes textiles dando nueva vida a productos desechados. A pesar de la dificultad para acceder a este mercado, debido a la competencia de marcas establecidas, Anna Fiscale y su Progetto Quid han sido fuertes, trabajando sin descanso y marcando la diferencia!

ZeroperCento (Italia)

Los desempleados de larga duración tienden a perder su autoestima y la confianza en su contexto social, y desafortunadamente en Italia el desempleo es una de las causas principales de emigración. ZeroPerCento es una tienda biológica y solidaria que ayuda a la gente, incluyendo personas con discapacidad, a encontrar motivación y confianza, dándoles la oportunidad de implicarse en las actividades de la tienda. En la actualidad, la gama de bio-productos que ofrecen va en aumento y su impacto social afecta de forma innovadora a la realidad del vecindario en forma de regeneración urbana.  ZeroPerCento consiguió su objetivo gracias a la persistencia y el coraje de sus dueños, incluso cuando las respuestas que recibían eran negativas.

Helping Hand Foundation (Bulgaria)

El cuidado de niños con necesidades especiales en las instituciones ha sido siempre una gran preocupación para Bulgaria, y era necesario corregir la ineficiencia del sistema público. Helping Hand Foundation is una asociación fundada en 2005 para apoyar tanto a los niños  como a los padres que por otro lado, no son capaces de cuidar a sus hijos. A través de un servicio activo de asesoramiento y formación en todo el país, la Fundación amplió su abanico de proyectos para ayudar a gente con diferentes necesidades. Asi, el éxito de la iniciativa se basó en la motivación y la persistencia combinadas con la integridad y la voluntad de ayudar del equipo.

Macedonia Export (Macedonia)

En Macedonia las tasas de desempleo y pobreza son muy altas, debido a los retos surgidos en la transición del modelo económico socialista a capitalista. Para contrarrestar esta tendencia, Peter Lazarov y Kalin Babusku lanzaron en 2006 sus dos exitosos negocios, MAMAs para exportar productos locales de alta calidad  a través de un desarrollo de marca impactante, y  TIP OF THE WEEK, el primer libro interactivo para animar a la gente a dirigir su éxito professional. A través de la paciencia, el trabajo duro y el cambio constante, triunfaron desarrollando un  nuevo enfoque de emprendimiento social, mostrando una imagen positiva del país del que provienen.

Tyganokinisi (Chipre)

En Chipre, una de las mayores causas de contaminación es la que se debe a los  Aceites Usados de Cocina (AUC). Estos son desechados tanto al alcantarillado o sistemas de drenaje, o al suelo o en los residuos mezclados, afectando a la integridad de la isla. La asociación  AKTI intenta resolver este problema con un enfoque integral que combina el conocimiento y la producción sostenible de biofuel, ofreciendo una ruta alternativa para los AUC que beneficia a los colegios y también al medio ambiente. El proyecto Tiganokinisi  aplica este enfoque implicando a los colegios para difundir buenas prácticas. Incluso aunque era muy difícil educar a la gente para adoptar nuevos hábitos de forma efectiva, la creatividad, la imaginación y el conocimiento científico sirvieron de base al desarrollo de  este proyecto.

Dinamur (España)

El desempleo es un serio problema en España, que provoca la desertificación de un país y la frustración en una generación entera que debe abandonar su ciudad para encontrar un trabajo lejos de casa. El Centro de  Iniciativas Juveniles de la Región de Murcia (DINAMUR) es un proyecto lanzado en 2010 que intenta resolver este problema ofreciendo herramientas a los jóvenes para apoyar el desarrollo de su propio negocio, a través  de la promoción de la inclusión social y el desarrollo sostenible. La creatividad y el desarrollo de habilidades sociales y personales son las cualidades principales que se fomentan en el proyecto, y solo luchando contra la desconfianza y la  frustración puede la gente conseguir sus resultados más ambiciosos.

City of Errors (Grecia)

Comenzando por el concepto de ciudadanía de los antiguos griegos, implantado a través de la educación, el proyecto City of Errors quiere apoyar a los visionarios que creen que las acciones pequeñas y ordinarias pueden tener un gran impacto a largo plazo. El proyecto City of Errors lo pusieron en marcha Myrto Papadogeorgou y Nikolas Kostantinou a través del desarrollo de contenidos audiovisuales para implicar a la gente en resolver problemas que afectan a su propio país. Estos problemas, tales como el aislamiento, la polución, o la ignorancia, les dieron el material de base para establecer una plataforma social que hoy en día tiene alcance global.  Incluso cuando era difícil fundar un negocio en un país sufriendo una crisis financiera, su confianza en la gente les permitió hacerlo realidad.

Util Deco (Romania)

El alto porcentaje de personas con discapacidad en Rumanía, y por consiguiente su baja tasa de empleo, es una de las principales razones que llevaron a Angela Achitei, en 2008, a lanzar su iniciativa Util Deco: una empresa social  de integración laboral que incluye a personas con discapacidad y grupos vulnerables en el mercado laboral. El objetivo es encontrar el trabajo adecuado para cada empleado ofreciendo mientras productos de alta calidad. Hoy en día, Util Deco representa una de las empresas sociales más exitosas, invirtiendo en innovación social a través de la creación de empleo y oportunidades para discapacitados. Por lo tanto, para superar la falta de confianza en el modelo de negocio social hace falta coraje, pasión e incluso una pizca de inconsciencia.

Taaskasutuskoda (Estonia)

La sostenibilidad debe ser apoyada a menudo por la educación, cambiando la opinión de las personas a través de pequeñas acciones. En Mooste, Taaskasutuskoda  persigue su objetivo de dar una nueva vida a objetos desechados. In 2012, Kristi Zolgo y Piret Parmi  quisieron introducir opciones sostenibles a nuestro alrededor a través de un enfoque innovador de emprendimiento social. Por esta razón, multiplicaron los puntos de venta para sus actividades y desarrollaron su compromiso con este objetivo. El éxito de su negocio se basa en  asiduos entusiastas   con múltiples tareas, y en el amor por el medio ambiente.

Apadrina un olivo (España)

Muchas aldeas  están luchando por sobrevivir, mientras que la brecha entre ciudades y pueblos crece cada día, amenazando la pervivencia de la cultura y las tradiciones.   El Proyecto Apadrinaunolivo.org, fundado en 2014 por Alberto Alfonso,  Adrián Martín, Pablo García y José Alfredo Martín intenta apoyar el consumo de marcas responsables, promoviendo el desarrollo sostenible y el trabajo en las áreas rurales, a través de la inclusión de personas con discapacidad.  Todo comienza con la adopción de olivos abandonados y el desarrollo social empieza a implicar a toda la comunidad.  Apadrinaunolivo.org genera un modelo basado en el trabajo tenaz y las convicciones sólidas, a través de su compromiso con los temas sociales.

Progetto Quid (Ιταλία)

H βιομηχανία της μόδας την σημερινή εποχή επηρεάζεται από την κακή διαχείριση και το υψηλό ποσοστό σπατάλης των προϊόντων. Επιπλέον, η ιταλική βιομηχανία μόδας φαίνεται να είναι η βιομηχανία με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ένταξης στην Ευρώπη. Το Progetto Quid ενεργεί στο πλαίσιο αυτό ως μια εταιρεία οικολογικής μόδας, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία εργασίας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αρκετά εμπόδια στην είσοδο τους στην αγορά εργασίας ευρισκόμενοι σε μειονεκτική θέση.

Επιπλέον,το Progetto Quid επαναχρησιμοποιεί το υφαντικό πλεόνασμα δίνοντας νέα ζωή σε προϊόντα που σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Η είσοδος σε αυτήν την αγορά ήταν δύσκολη, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός προέρχεται από επιχειρήσεις με πολύ σημαντική παρουσία στο χώρο, αλλά η Anna Fiscale και το Progetto Quid ανταποκρίθηκαν, προσπαθώντας με όλες τις δυνάμεις τους για να κάνουν τη διαφορά!

ZeroperCento (Ιταλία)

Οι άνθρωποι που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία τείνουν να χάνουν την αυτοπεποίθηση και την πίστη τους στο κοινωνικό πλαίσιο και δυστυχώς, στην Ιταλία, η ανεργία αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Το ZeroPerCento είναι ένα κατάστημα που εμπορεύεται βιολογικά προϊόντα και βοηθά τους ανθρώπους, να βρουν και πάλι κίνητρα και εμπιστοσύνη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των καταστημάτων αυτών. Πλέον, η ποικιλία των προσφερόμενων βιολογικών προϊόντων ολοένα και αυξάνεται και ο κοινωνικός της αντίκτυπος επηρεάζει με καινοτόμο τρόπο την πραγματικότητα της γειτονιάς από την άποψη της αστικής αναγέννησης. Το ZeroPerCento πέτυχε το στόχο του χάρη στην επιμονή και τη μαχητικότητα των ιδιοκτητών για να υπερπηδήσουν όλα τα εμπόδια που συναντούσαν στον δρόμο τους.

Helping Hand Foundation (Βουλγαρία)

Η θεσμοθετημένη φροντίδα για παιδιά με ειδικές ανάγκες αποτελούσε πάντα σημαντικό ζήτημα στη Βουλγαρία με συνέπεια να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την κάλυψη των ανεπαρκειών του δημόσιου συστήματος. Το Helping Hand Foundation είναι μια ένωση που ξεκίνησε το 2005 προκειμένου να υποστηρίξει είτε τα παιδιά είτε τους γονείς, που δεν ήταν σε θέση να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσω μιας ενεργού υπηρεσίας παροχής συμβουλών και κατάρτισης σε όλη τη χώρα, το Ίδρυμα επέκτεινε τις δραστηριότητες του για να υποστηρίξει άτομα με διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, η επιτυχία της πρωτοβουλίας βασίζεται στο κίνητρο και την επιμονή σε συνδυασμό με την ακεραιότητα και την προθυμία να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς.

Εξαγώγες στην ΠΓΔΜ (ΠΓΔΜ)

Στην ΠΓΔΜ το ποσοστό ανεργίας και φτώχειας είναι πολύ υψηλό, κυρίως λόγω των προκλήσεων που προέκυψαν στη μετάβαση από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό οικονομικό μοντέλο. Για να αντιστρέψουν αυτή την τάση, οι Peter Lazarov και Kalin Babusku ξεκίνησαν το 2006 δύο επιτυχημένες επιχειρήσεις: η πρώτη ονομάζεται MAMAs και στόχος της είναι να εξάγει υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα μέσω της ανάπτυξης ενός ισχυρού brand και η δεύτερη ονομάζεται TIP OF THE WEEK, και αποτελεί το πρώτο διαδραστικό βιβλίο που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βελτιώσουν πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής τους ζωής . Μέσα από υπομονή, σκληρή δουλειά και συνεχή αλλαγή, κατάφεραν να αναπτύξουν μια νέα προσέγγιση στο μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρουσιάζοντας μια θετική εικόνα της χώρας από την οποία προέρχονται.

Τηγανοκίνηση (Κύπρος)

Στην Κύπρο, μία από τις κύριες αιτίες ρύπανσης είναι το χρησιμοποιημένο λάδι μαγειρέματος (UCO). Eίτε απορρίπτεται στο σύστημα αποχέτευσης, είτε στο σύστημα αποστράγγισης ομβρίων , είτε στο έδαφος, είτε στους κάδους απορριμμάτων με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον του νησιού. Ο οργανισμός  AKTΗ προσπαθεί να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα υιοθετώντας  μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, η οποία συνδυάζει τη γνώση και την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή για τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (UCO-Used Cooking Oil ) με όφελος τόσο για τα σχολεία όσο και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα Τηγανοκίνηση υλοποίησε αυτή την προσέγγιση με τη συμμετοχή  σχολείων στην διάδοση ορθών πρακτικών. Παρά τις δεδομένες δυσκολίες που υπάρχουν στην διαδικασία εκπαίδευσης των ανθρώπων στο να υιοθετήσουν νέες συνήθειες με έναν αποτελεσματικό τρόπο, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η επιστημονική τεχνογνωσία υποστήριξαν την ανάπτυξη του προγράμματος.

Dinamur (Ισπανία)

Η ανεργία αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ισπανία, προκαλώντας την εγκατάλειψη ολοκλήρων περιοχών της χώρας και απογοήτευση σε μια ολόκληρη γενιά που πρέπει να εγκαταλείψει την αγαπημένη του πόλη προκειμένου να βρει εργασία στο εξωτερικό. Το Κέντρο Πρωτοβουλίας Νέων της Περιφέρειας Murcia (DINAMUR) είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2010 και προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία στους νέους για να στηρίξουν την ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης, μέσω της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προσπαθεί να προωθήσει αυτό το πρόγραμμα , δεδομένου ότι μόνο μέσω της καταπολέμησης της δυσπιστίας και της απογοήτευσης, οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν πιο φιλόδοξα αποτελέσματα.

City of Errors (Ελλάδα)

Έχοντας ως σημείο έναρξης την αρχαιοελληνική έννοια του «πολίτη» η οποία αποκτάται μέσω της παιδείας, το project City of Errors έχει ως στόχο να παρέχει υποστήριξη σε οραματιστές που πιστεύουν ότι συνηθισμένες μικρές δράσεις της καθημερινότητας μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό μακροπρόθεσμο όφελος. Το City of Errors ξεκίνησε από την Μυρτώ Παπαδογεώργου και τον Νικόλα Κωνσταντίνου και αφορούσε την ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού με κύριο στόχο να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να γίνουν ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την πόλη τους. Προβλήματα όπως η απομόνωση, η ρύπανση, η άγνοια αποτέλεσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής πλατφόρμας που έχει σήμερα παγκόσμιο αντίκτυπο. Παρά τις προφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η εμπιστοσύνη της ομάδας στους ανθρώπους επέτρεψε την υλοποίηση του έργου.

Util Deco (Ρουμανία)

Το υψηλό ποσοστό ατόμων με αναπηρία στη Ρουμανία σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησής τους, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε την Angela Achitei να πάρει το 2008 την πρωτοβουλία να ιδρύσει την Util Deco: μια κοινωνική επιχείρηση που έχει στόχο να βοηθήσει  άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να βρουν θέση στην αγορά εργασίας. Ο στόχος της είναι να βρίσκει τη σωστή δουλειά για κάθε εργαζόμενο, προσφέροντας παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η Util Deco αποτελεί σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες κοινωνικές επιχειρήσεις, επενδύοντας στην κοινωνική καινοτομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Για να ξεπεραστεί λοιπόν η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κοινωνικό επιχειρησιακό μοντέλο, χρειάζεται θάρρος, πάθος και υπομονή.

Taaskasutuskoda (Εσθονία)

Η βιωσιμότητα πρέπει συχνά να υποστηρίζεται μέσω της εκπαίδευσης, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων μέσω μικρών παρεμβάσεων. Στο Mooste της Εσθονίας, η Taaskasutuskoda επιδιώκει αυτόν τον στόχο προσπαθώντας να δώσει νέα ζωή σε ανεπιθύμητα αντικείμενα.

Το 2012, οι Kristi Zolgo και Piret Parmi έθεσαν ως στόχο την εισαγωγή βιώσιμων επιλογών γύρω μας μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης της κοινωνικής επιχειρηματικότηταςΓια το λόγο αυτό πολλαπλασίασαν τις δραστηριότητές τους και ανέπτυξαν τη δέσμευσή τους στο θέμα της βιωσιμότητας. Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης βασίζεται στον ενθουσιασμό των ανθρώπων της και την αγάπη για το περιβάλλον.

Apadrinaunolivo (Ισπανία)

Πολλά χωριά δίνουν έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης καθώς το χάσμα με τις πόλεις ολοένα και  αυξάνεται. Αυτή η ανισότητα συνιστά σημαντική απειλή για τον τοπικό πολιτισμό και τις παραδόσεις. Το πρότζεκτ Apadrinaunolivo.org, το οποίο ξεκίνησε το 2014 από τον Alberto Alfonso, τον Adrian Martín, τον Pablo García και τον José Alfredo Martín, προσπαθεί να στηρίξει την τοπική υπεύθυνη κατανάλωση, προωθώντας την βιώσιμη ανάπτυξη και την εργασία σε αγροτικές περιοχές, μέσω της συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα πάντα ξεκινούν από την φροντίδα των παραμελημένων ελαιόδεντρων και η κοινωνική ανάπτυξη αρχίζει να αναπτύσσεται με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας. Το πρόγραμμα Apadrinaunolivo.org έχοντας δεσμευτεί σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, δημιουργεί ένα κοινωνικό μοντέλο βασισμένο στη σκληρή δουλειά και τις αξίες.

Progetto Quid (Италия)

Днес модната индустрия е засегната от лошо управление и висок процент на отпадъчни продукти. На този фон италианската модна индустрия изглежда е една от тези в Европа, който най-малко оползотворят отпадъците  си. Progetto Quid действа в тази рамка като еко-модна марка, даваща шанс за работа на хора, които иначе се борят да влязат на пазара на труда, защото са в неравностойно положение. Освен това, Progetto Quid повторно използва текстилния излишък, давайки нов живот на отпадъчните продукти. Налагането на този пазар е трудно, тъй като конкуренцията идва от установени фирми, но Анна Фискале и нейният Progetto Quid са силни, работещи неуморно, за да направят промяна!

ZeroperCento (Италия)

Дългосрочно-безработните хора губят самочувствие и вяра в социален контекст и за съжаление в Италия безработицата е една от основните причини за емиграцията. ZeroPerCento е биологичен солидарен магазин, който помага на хората, в това число и тези с увреждания, да открият отново мотивация и доверие, като им дават възможност да участват в дейностите на магазина. Днес, наборът от предлагани биологични продукти се увеличава и социалното въздействие на магазина по иновативен начин влияе на действителността в квартала в условията на градско обновление. ZeroPerCento постигна целта си благодарение на характера на собствениците, които бяха упорити дори когато получаваха негативен отзвук за дейността си.

Фондация”Ръка за помощ” (България)

Институционализираните грижи за деца със специални нужди винаги са били огромен проблем за България и липсата на ефективност на държавната система е необходимо да бъде поправена.  Фондация”Ръка за помощ” е асоциация, стартирала дейност през 2005 г., за да подкрепи деца без родители и родители, които не могат да се грижат за децата си. Чрез активни услуги за консултиране и обучение, Фондацията разширява портфолиото си, за да подкрепя хора с различни потребности. Така, успехът на инициативата се основава на мотивацията и постоянството, съчетани с почтеността и желанието на екипа да помага.

Macedonia Export (Македония)

Нивото на безработица и бедност в Македония е много високо поради предизвикателствата, възникващи от прехода от социалистическия икономически модел към капиталистическия. За да се противопоставят на тази тенденция, през 2006 г. Петър Лазаров и Калин Бабуску стартират своите два успешни бизнеса: MAMAs за износ на висококачествени местни продукти чрез мощно развитие на марката и TIP OF THE WEEK, първата интерактивна книга за насърчаване на хората да управляват своя професионален успех. Чрез търпение, упорита работа и постоянна промяна те успяват да развият нов подход за социално предприемачество, показвайки позитивен образ на страната, от която идват.

Tyganokinisi (Кипър)

В Кипър, една от основните причини за замърсяването е представена от използвано олио за готвене (UCO). То се изхвърля в канализационната система или в отводнителния канал, или в земята, или в смесен боклук, засягайки непокътността на острова. Асоциацията AKTI се опитва да реши този проблем с холистичен подход, който съчетава знанието и устойчивото производство на биогорива, осигурявайки алтернативен път за UCO, който е от полза както за училищата, така и за околната среда. Проектът Tiganokinisi реализира този подход, като включва училищата, за да разпространят добри практики. Въпреки че беше много трудно да се обучат хората да приемат нови навици по много ефективен начин, креативността, въображението и научното ноу-хау подкрепиха развитието на проекта.

Dinamur (Испания)

Безработицата е сериозен проблем в Испания, причинявайки опустиняване на страната и разочарование в цялото младо поколение, което трябва да напусне любимия си град, за да си търси работа в чужбина. Центърът за младежки инициативи в регион Мурсия (DINAMUR) е проект, започнал през 2010 г., който се опитва да се справи с този проблем, като предоставя инструменти на младите хора за подпомагане на стартиране на собствен бизнес чрез насърчаване на социалното приобщаване и устойчивото развитие. Креативността, развитието на социални и лични умения са основните атрибути за подкрепа на проекта и само чрез борба срещу недоверието и разочарованието, хората могат да постигнат по-амбициозни резултати.

City of Errors (Гърция)

Започвайки от древногръцката концепция за "гражданство", която се имплантира чрез образование, проектът "City of Errors" (б.п. „Град на грешките“) иска да окаже подкрепа на визионерите, които вярват, че обикновените малки действия могат да имат голямо дългосрочно въздействие. Проектът "City of Errors“  бе създаден от Мирто Пападогеоргу и Никола Костантину, които разработват на аудиовизуално съдържание, което да ангажира хората в решаването на проблеми, засягащи собствената им страна. Проблеми като изолацията, замърсяването, невежеството го мотивираха да създадат социалната платформа, която днес постига глобално разпространение. Въпреки че е трудно да се създаде бизнес в страна, страдаща от финансова криза, тяхното доверие в хората позволи на проекта да се сбъдне.

Util Deco (Румъния)

Високият процент на хората с увреждания в Румъния и следователно ниското равнище на заетост са една от основните причини, които през 2008 г. карат Ангела Ахитей  да стартира инициативата си Util Deco: социално предприятие за трудова интеграция, включващо хора с увреждания и хора от уязвими групи в пазара на труда. Целта е да се намери подходящата работа за всеки човек, като междувременно се предлагат висококачествени продукти. Util Deco днес представлява едно от основните успешни социални предприятия, инвестиращи в социални иновации чрез създаване на работни места и възможности за хора с увреждания. По този начин, за да се преодолее липсата на доверие в социалния бизнес модел, се изисква кураж, страст и дори степен безсъзнание.

Taaskasutuskoda (Естония)

Устойчивостта често трябва да се подкрепя чрез образование, променяйки мисленето на хората чрез малки действия. В Муусте Taaskasutuskoda преследва тази цел, опитвайки се да даде нов живот на нежелани предмети. През 2012 г. Кристи Золго и Пирет Парми имат за цел да въведат устойчиви възможности чрез новаторски подход към социалното предприемачество. Така те разшириха пазарите за своята дейност и подкрепиха каузата си. Успехът на това предприятие се основава на ревностен ентусиазъм и любов към околната среда.

Apadrinaunolivo (Испания)

Много села се борят да оцелеят, а разделението  между градовете и малките населени места се увеличава още с времето, застрашавайки културата и традициите. Проектът Apadrinaunolivo.org, основан през 2014 г. от Алберто Алфонсо, Адриан Мартин, Пабло Гарсия и Хосе Алфредо Мартин, се опитва да подкрепи потреблението на отговорни марки, насърчавайки устойчивото развитие и труда в селските райони чрез включването на хората с увреждания. Всичко започва от придобиването на занемарени маслинови насаждения и социалното развитие започва да расте, включвайки цялата общност. Apadrinaunolivo.org със своята ангажираност към социалните проблеми генерира социален модел, основан на упорита работа и убеждения.

Progetto Quid (Itaalia)

Tänapäevases moetööstuses on levinud halb juhtimine ja suured jääk-materjali kogused ning eriti Itaalia moetööstus tundub olevat üks vähimkaasavates Euroopas. Progetto Quid tegutseb öko-brändina, andes tööd ebasootsas olukorras olevatele inimestele, kellel oleks muidu keeruline tööturule siseneda. Veelgi enam Progetto Quid töötleb ümber tekstiilitööstuse jääke andes jääkproduktidele uue elu. Turule, kus domineerivad pika ajalooga ettevõtted, oli keeruline siseneda, kuid Anna Fiscale ja tema Progetto Quid on olnud tugevad, töötades väsimatult, et muuta ühiskonda paremaks!

ZeroperCento (Itaalia)

Pikaajalised töötud võivad kaotada enesekindlust ja usku sotsiaalsesse struktuuri. Kahjuks on Itaalias just töötus üheks peamiseks väljarände põhjuseks. ZeroPerCento on bio-pood mis töötab solidaarsuse põhimõttel ning aitab kõigil, sh erivajadustega inimestel, leida motivatsiooni, usaldust ja võimalusi aktiivseks osalemiseks poe tegevuses. Tänaseks on tegevused laienenud lihtsalt bioloogiliste toodete pakkumiselt ka sotsiaalse mõjuga tegevustele, kus läbi innovatiivsete võimaluste taasluuakse ümbruskonda. ZeroPerCento on oma eesmärkideni jõudnud just tänu järjepidevusele ja omanike südikusele.

Helping Hand Foundation (Bulgaria) Abikäe fond

Bulgaarias on olnud väga suureks probleemiks erivajadustega laste institutsionaalne hooldamine ja abi kuivõrd riiklikus süsteemis on suuri puudujääke. Helping Hand Foundation ehk Abikäe fond asutati 2005. aastal et toetada nii erituge vajavaid lapsi kui ka nende raskustes vanemaid. Läbi väga aktiivse nõustamistegevuse ning koolituste üle kogu maa toetab fond erinevate vajadustega inimeste toimetulekut ja kaasatust. Soov aidata ja kõrge motiveeritust on algatusest teinud eduka ettevõtmise mis on jõudnud paljude inimesteni.

Macedonia Export (Makedoonia)

Makedoonias on töötuse ja relatiivse vaesuse tase väga kõrge ning peamiseks põhjuseks peetakse üleminekuajal ilmnenud raskuseid. Et trende muuta alustasid Peter Lazarov ja Kalin Babusku 2006 aastal kahe tänaseks eduka ettevõttega. Esimene neist, MAMA’s ekspordib kõrgkvaliteetseid kohalikke toiduaineid läbi eduka turunduse ja brändiarenduse ning teine, TIP OF THE WEEK oli oma sektoris esimene interaktiivne raamat, mis julgustas inimesi ise oma professionaalsesse edusse panustama. Läbi kannatlikkuse, raske töö ja pidevate muudatuste, on nad suutnud välja töötada uue sotsiaalse ettevõtluse lahenduse kus muu hulgas edendatakse toodete päritolumaa positiivset kuvandit.

Tyganokinisi (Cyprus)

Küprosel on UCO ehk kasutatud toiduõli üheks peamiseks saasteallikaks. Õlist vabanetakse peamiselt kanalisatsiooni kaudu, kuid on olnud juhtumeid kus kasutatud toiduõli on leitud nii vihmaveekanalitest, pinnasest kui ka sorteerimata prügi hulgast! Kõik see mõjutab saare elukeskkonda. AKTI ühing üritab probleemi lahendada kasutades teadmiseid biokütuse tootmisest andmaks toiduõli vabanemiseks jätkusuutliku alternatiivi mis on kasuks nii koolidele kui keskkonnale. Projekti Tyganokinisi sihtrühmaks ongi koolid, et tutvustada keskkonnasõbralikke harjumusi juba varases eas. Kuidas lähenemiseni jõuti ja mis on olnud tulemused?

Dinamur (Spain)

Töötus on Hispaanias tõsiseks probleemiks, läbi nii sotsiaalsete kui ka keskkonnaprobleemide on paljud noored emigreerunud sooviga leida töö välismaal. DINAMUR ehk Noorte Initsiatiivikeskus Murcia Regioonis on 2010. aastal alguse saanud projekt mis üritab leida lahendusi andes noortele inimestele vahendeid ja oskusi oma ettevõte arendamiseks edendades ka sotsiaalset kaasatust ja jätkusuutlikku arengut. Loomingulisus, sotsiaalsete ja isiklike oskuste arendamine on peamised viisid kuidas enda projekte arendada ja saavutada aina enam ja enam ambitsioonikaid tulemusi. Mis on nende eesmärgid ja kuidas neid saavutatakse?

City of Errors (Kreeka) (est: Eksimuste linn)

City of Errors eesmärgiks on toetada innovatsiooni ja usku et tavalistel, väikestel tegudel võivad olla pikaajalised tagajärjed. Projekt võttis aluseks antiikse kreeka kodakondsuse kontseptsiooni ning rakendab seda aktiivselt läbi hariduse. City of Errors projekti kutsus ellu Myrto Papadogeorgou ja Nikolas Kostantinou. Täna tegutsetakse läbi audio-visuaalse sisu, mille eesmärk on inimesi kaasata nende riiki kimbutavate probleemide lahendamisesse. Probleemid nagu isolatsioon, saastatus ja teadmatus andsid neile inspiratsiooni luua sotsiaalne platvorm, millel on tänaseks globaalne ulatus. Isegi kui ettevõtte loomine oli finantskriisi taustal keeruline, lubas nende usaldus inimestesse projektil tuult tiibadesse saada.

Util Deco (Romania)

Erivajadustega inimeste madal kaasatus Rumeenias oli peamine põhjus mis 2008. aastal motiveeris Angela Achitei’d alustama oma Util Deco initsiatiivi. Tööhõive ja kaasatusega tegelev sotsiaalne ettevõte on võtnud eesmärgiks vähekindlustatud gruppide integreerituse tööturule. Eesmärgiks on viia kokku õige töö õige inimesega. Util Deco on üks peamistest erivajadustega inimestele töövõimaluste pakkujatest ja sotsiaalse innovatsiooni loojatest. Et muuta sotsiaalse ettevõtluse mudeliga toona kaasnenud hirme oli vaja julgust, kirge ja pealehakkamist.

Taaskasutuskoda (Eesti)

Jätkusuutlikuse juurutamine käib alatihti läbi hariduse, teadlikkuse kasvatamise ning pisimuudatuste inimeste elus. Taaskasutuskoda suunab inimesi teadlikuma tarbimise ning jätkusuutlike harjumuste poole andes üleliigsetele esemetele uue elu. 2012 aastal Kristi Zolgo ja Piret Parmi võtsid eesmärgiks toetada jätkusuutlike valikute tegemist läbi sotsiaalse ettevõtluse. Läbi mitme erineva väljundi. Nende edu valem põhineb südikatel rööprähklejatest entusiastidel ja armastusel oma keskkonna ja kogukonna vastu.

Apadrinaunolivo (Spain)

Linnastumisest on saanud väikekohtade suur väljakutse, mis on lisaks külade elujõulisusele ähvardamas ka kohalikku kultuuri ja traditsioone. Projekti Apadrinaunolivo.org asutajateks olid Alberto Alfonso, Adrian Martín, Pablo García ja José Alfredo Martín ning koos hakati alates 2014. aastast toetama keskkonnasõbralike kaubamärkide tarbimist, jätkusuutlikku arengut ning tööturu edendamist maakohtades soovides sealhulgas edendada erivajadustega inimeste suuremat kaasatust. Kõik algas hüljatud oliivipuude adopteerimisest, kuid on tänaseks jõutud ettevõtmiseni mis haarab tervet kogukonda. Uuri lisaks, mis põhimõtted ja töökultuur aitas sellel ettevõttel alustada.

Progetto Quid (Italia)

În prezent, industria modei este afectată de conducerea defectuoasă și o mare cantitate de produse irosite și în special industria modei italiene pare că este una dintre cele mai puțin cuprinzătoare din Europa. Progetto Quid activează în aceste condiții ca un brand de modă eco, oferind oportunitatea să lucreze oamenilor care, în alte condiții, au dificultăți să intre pe piața muncii datorită dezavantajelor. Mai mult, Progetto Quid reutilizează surplusul de textile oferind o nouă viață produselor irosite. A fost ciudat să intre pe piața în care competiția venea. în primul rând, de la firme cu renume, însă Anna Fiscale și al ei Progetto Quid au fost puternici, muncind neobosiți pentru a face diferența!

ZeroperCento (Italia)

Persoanele șomere pe termen lung tind să-și piardă încrederea în sine și credința în contextul social și, din păcate, în Italia, șomajul este una dintre principalele cauze ale emigrării. ZeroPerCento este un magazin de solidaritate biologic, care îi ajută pe oameni, inclusiv pe cei cu dizabilități, să-și găsească din nou motivația și încrederea, oferindu-le posibilitatea de a fi implicați în activitățile magazinului. În zilele noastre, gama de produse bio oferite este în creștere, iar impactul social afectează într-un mod inovator realitatea cartierului în ceea ce privește regenerarea urbană. ZeroPerCento și-a realizat obiectivul datorită persistenței și determinării proprietarilor, chiar și atunci când s-au produs răspunsuri negative.

Helping Hand Foundation (Bulgaria)

Îngrijirea instituționalizată pentru copiii cu nevoi speciale a fost întotdeauna o preocupare enormă pentru Bulgaria, iar ineficiența sistemului public trebuie să fie reparată. Helping Hand Foundation este o asociație lansată în 2005 pentru a sprijini fie copiii, fie părinții de lângă ei, care sunt în imposibilitatea de a avea grijă de copiii lor. Printr-un serviciu activ de consiliere și instruire în toată țara, Fundația și-a extins portofoliul pentru a sprijini persoanele cu nevoi diferite. Astfel, succesul inițiativei a fost bazat pe motivație și persistență, combinat cu integritatea și dorința de a ajuta a echipei noastre.

Macedonia Export (Macedonia)

În Macedonia ratele șomajului și sărăciei sunt foarte ridicate din cauza provocărilor apărute odată cu tranziția de la modelul economic socialist la cel capitalist. Pentru a contrazice această tendință, Peter Lazarov și Kalin Babusku, au lansat în 2006 cele două afaceri de succes, MAMAs, pentru a exporta produse locale de înaltă calitate cu ajutorul unei puternice dezvoltări a brand-ului și a cărții SFATUL SĂPTĂMÂNII, prima publicație interactivă care încuraja oamenii să-și dezvolte propriul succes profesional. Cu răbdare, multă muncă și schimbare continuă, ei au reușit să dezvolte o nouă abordare a antreprenoriatului social, afișând o imagine pozitivă a țării de origine.

Tyganokinisi (Cipru)

În Cipru, una din principalele cauze ale poluării o reprezintă Uleiul de Gătit Folosit (UCO). El este aruncat,  în sistemul de canalizare, în sistemul de drenaj a apei pluviale, pe pământ sau în gunoiul mixt afectând integritatea insulei. Asociația AKTI încearcă să rezolve această problemă cu o abordare holistă care combină producerea de biocombustibil sustenabil, oferirea unei rute alternative pentru UCO care este benefică pentru școli și mediu deopotrivă. Proiectul Tiganokinisi a implementat această abordare implicând școlile ca multiplicatori ai exemplelor de bune practici. Chiar dacă a fost dificil să educi oamenii într-un mod eficient să adopte noi obiceiuri, creativitatea, imaginația și cunoștințele științifice au sprijinit dezvoltarea proiectului.

Dinamur (Spania)

Șomajul este o problemă serioasă în Spania, cauzând stratificarea țării și frustrarea unei întregi generații de tineri care trebuie să-și părăsească orașele pentru a găsi de muncă peste hotare. Centru pentru Inițiative de Tineret din Regiunea Murcia (DINAMUR) este un proiect lansat în 2010 care încearcă să combată această problemă oferind unelte tinerilor pentru a susține dezvoltarea propriilor afaceri, prin promovarea incluziunii sociale și dezvoltării sustenabile. Creativitatea, dezvoltarea aptitudinilor sociale și personale sunt principalele atribute de susținere a proiectului și doar luptând împotriva neîncrederii și frustrării, oamenii pot realiza rezultate mai ambițioase.

Orașul Greșelilor (Grecia)

Pornind de la anticul concept Grecesc al ”cetățeniei” implementată prin educație, proiectul Orașul Greșelilor vrea să ofere sprijin vizionarilor care cred că acțiunile cotidiene mici pot avea un impact pe termen lung imens. Proiectul Orașul Greșelilor a fost inițiat de Myrto Papadogeorgou și Nikolas Kostantinou prin dezvoltarea conținutului audio-vizual pentru a stimula oamenii să rezolve probleme care le afectează propria țară. Probleme ca izolarea, poluarea, ignoranța le-a oferit cadrul pentru a pune bazele unei platforme sociale care, astăzi, funcționează la nivel global. Chiar dacă este dificil să pornești o afacere într-o țară care se află într-o criză financiară, încrederea lor în oameni a făcut ca proiectul să devină realitate.

Util Deco (Romania)

Ponderea ridicată a persoanelor cu dizabilități în România și rata scăzută a locurilor de muncă sunt una dintre principalele cauze care au determinat-o pe Angela Achitei, în 2008, să lanseze inițiativa Util Deco: o întreprindere socială de integrare a forței de muncă ce include persoanele cu dizabilități și persoanele din grupurile vulnerabile în piața muncii. Scopul este acela de a găsi slujba potrivită pentru fiecare angaja,oferind, între timp, produse de înaltă calitate. Util Deco reprezintă, în prezent, una dintre principalele întreprinderi sociale de succes, care investesc în inovarea socială prin crearea de locuri de muncă și oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, pentru a depăși lipsa de încredere în modelul de afaceri social, este nevoie de curaj, pasiune și chiar o doză de inconștiență.

Taaskasutuskoda (Estonia)

Sustenabilitatea are trebui să fie susținută prin educație și schimbarea opiniilor oamenilor prin acțiuni.  În Mooste, Taaskasutuskoda își urmărește scopul încercând să dea o viață nouă obiectelor nedorite. În 2012, Kristi Zolgo și Piret Parmi și-au propus să introducă opțiuni sustenabile în jurul nostru prin abordarea inovativă a antreprenoriatului social. Având acest obiectiv în minte, au înmulțit piețele pentru activitățile lor și și-au dezvoltat angajamentul față de această problemă. Succesul aceste companii se bazează pe pasionați de multitasking și dragoste pentru mediul înconjurător.

Apadrinaunolivo (Spania)

Multe sate se străduiesc să supraviețuiască și golul dintre orașe crește cu timpul amenințând culturi și tradiții. Proiectul Apadrinaunolivo.org, fondat în 2014 de Alberto Alfonso, Adrian Martín, Pablo García și José Alfredo Martín încearcă să suțină consumul responsabil de brand-uri, promov\nd dezvoltarea sustenabilă și munca în zonele rurale, prin implicarea persoanelor cu dizabilități.

Totul începe de la adoptarea măslinilor neglijați și dezvoltarea socială începe să crească implicând toată comunitatea. Cu angajamentul să față de aspectele sociale, Apadrinaunolivo.org generează un model bazat pe muncă intensă și credințe.