За нас

ЦЕЛИ

Целите на #PlayEurope сe:

  • Поттикнување на студентите и на невработените млади лица да бидат активни граѓани, истовремено  работејќи на развојот на меки/тешки вештини и за дигитална интеграција во учењето и младинската работа, преку обезбедување на корисни онлајн водичи за основање социјален бизнис;
  • Насочување на младите како конкретно да ги применат компетенциите стекнати со проектот #PlayEurope во секојдневниот живот и за општото добро, благодарение на Прирачникот за успешни приказни за социјално претприемништво, во кој се презентирани конкретни примери на успешни бизниси;
  • Примена на алтернативни методи во училиштата и другите едукативни институции, како и невладините организации кои тесно соработуваат со младите луѓе, поканувајќи ги наставниците и младите лидери да го користат пристапот #PlayEurope на информално учење за промовирање граѓанското учество меѓу нивните ученици.

ЦЕЛНА ГРУПА

#PlayEurope проектот е фокусиран на универзитетските студенти и невработените млади луѓе на возраст од 18 до 30 години од осум Европски држави: Бугарија, Кипар, Естеонија, Грција, Италија, Македонија, Романија и Шпанија.

ПАРТНЕРИ