Социјално претприемништво

Бизнис практиката и новите трендови, полека но сигурно, го воведуваат на сé поголема врата социјалното претприемништво и социјалното претпријатие. Како правнa појава, социјалното претприемништво има огромен потенцијал, поради што важно е да се направи кратка анализа на неговите основни карактеристики.

Share this: