Social Entrepreneurship: Take Step Forward

Целта на овој Erasmus+ КА2 проект е да го поддржи создавањето соодветно опкружување за социјално претприемништво преку развој на капацитети, особено на НВО секторот, но и подигање на свеста меѓу различните засегнати субјекти за важноста на социјалното претприемништво како релативно нов сектор во Западен Балкан

Бидете социјален претприемач

Share this: